Regulamin
hotelu

 

 1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej pokojami wynajmowane są na doby.
 2. Opłata za nocleg uiszczana jest z góry.
 3. Doba hotelowa kończy się i zaczyna o 12:00.
 4. W sytuacjach uzasadnionych i nie kolidujących personel hotelu może udostępnić pokój wcześniej bądź wyrazić zgodę na pozostanie w pokoju dłużej niż jest to określone w punkcie 3.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, przedłużymy pobyt jezeli będziemy dysponować wolnymi pokojami.
 6. Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc, gdyż pokój może być zarezerwowany przez inną osobę.
 7. Hotel udostępnia gościom parking niestrzeżony.
 8. Gościom spędzającym noc w hotelu, zaleca się parkowanie samochodów nieodpłatnie w garażu, niestrzeżonym lecz zamykanym i obserwowanym przez personel hotelu
 9. Hotel zobowiązany jest zapewnić:
  1. Warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju ( np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
  2. wymianę bielizny pościelowej i wymianę ręczników co 3 dni lub na życzenie gościa.
 10. Hotel zobowiązany jest:
  1. Reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
  2. Do świadzenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących uslug:
   1. depozytowych,
   2. budzenia o określonej godzinie,
   3. przyjmowania bagażu na przechowanie.
 11. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regolują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 12. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 13. 0soby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego, chyba że zostanie to uzgodnione w recepcji.
 14. W hotelu należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (np. grzałka, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna).
 16. Na życzenie gości personel hotelu bez dodatkowej opłaty udostępnia żelazko i pomieszczenie do prasowania, oraz wrzącą wodę.
 17. Restauracja hotelowa otwarta jest od godz. 7:00 do godz. 22:00. W sytuacjach koniecznych jesteśmy w stanie podać poisłek barowy dla tzw. gościa z drogi w godzinach innych niż podane.
 18. Śniadania hotelowe wydawane są od godz. 7:00 do godz. 9:00
 19. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, nalezy pozostawić w recepcji.
 20. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju.
 21. Usługi recepcyjne mogą być czasowo wykonywane w barze.
 22. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.

 

 

Napisz
do nas
Formularz kontaktowy

  HOTEL AVA **
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 113 (obok stacji Paliw ARTUS i Meble Bodzio)
Konto bankowe: 05 1240 1330 1111 0011 0554 0994
  +48 32 230 13 71
  +48 721 887 388
  +48 506 230 698
  hotelava@interia.pl